ÖZEL İnşaat İşlerinde Asgari işçilik tutarının hesaplanması

A- | A+
ÖZEL İnşaat İşlerinde Asgari işçilik tutarının hesaplanması

ÖZEL İnşaat İşlerinde Asgari işçilik tutarının hesaplanması

1- ÖZEL İNŞAAT İŞLERİNDE Asgari işçilik tutarının hesaplanması

Özel bina inşaatlarına ilişkin birinci aşamada ilgili sosyal güvenlik kurum müdürlüğünün işveren servisince bir ön değerlendirme işlemi yapılmaktadır. Ünitede yapılacak işlemlerde inşaat işinin kuruma bildirilmesi koşulu aranmaktadır. Kurumca tescil edilmemiş ve inşaat hiç bildirilmemiş ise işin gerekli asgari işçilik bildirimi kurumun denetim ve kontrol elemanlarınca tespit edilir.  Kurumun Ön değerlendirme aşamasında inşaatın bitirim tarihine kadarki işçilik miktarları dikkate alınır. İşe başlangıç tarihinde ve işin bitirim tarihinden sonraki bildirilen işçilikler dikkate alınmaz, bu bildirilen Ssk gün sayısı ve primleri de iptal edilmez. Asgari işçilik oranları kurum bünyesinde oluşturulan asgari işçilik tespit komisyonu tarafından belirlenmekte ve oranlar resmi gazete tebliğ ekinde yayınlanmaktadır; 

Asgari işçilik hesabının aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır;

ASGARİ İŞÇİLİK TUTARI= TOPLAM METRE KARE*METREKARA BİRİM MALİYET BEDELİ*(İŞÇİLİK ORANI-%25)  

Bu formüle göre ssk ünitesinde yapılan hesaplamada; kuruma bildirilen prime esas kazanç tutarı inşaatın yaklaşık maliyetine asgari işçilik oranının yüzde yirmi beş eksiği yoluyla hesaplanan tutar fazla ise işverenin kuruma borcu olmaması halinde ilişkisizlik belgesi herhangi bir kayıt incelemesine gerek kalmadan hemen verilebilecektir.

Örnek:

TOPLAM Metrekaresi 16.641 olan 5. SINIF A grubunda bulunan 16 katlı betonarme karkas işyeri inşaatına 19.01.2014 tarihinde başlanmış olup 16.03.2016 tarihinde inşaat bitirilmiştir. Binanın sınıf ve grubuna göre 2014 2015 2016 yılları birim maliyet fiyatları aşağıda gösterilmiştir.

İnşaatın yapıldığı yıl                        birim maliyeti
2014                                                     1.150 TL
2015                                                     1.230 TL
2016                                                     1.320 TL

Yapının tamamlanması 16.03.2016 tarihi olduğundan asgari işçilik tespit komisyonu kararı gereği inşaatın bittiği yılın bir önceki birim metre karesi baz alınacağından dolayı 2015 yılı birim maliyet bedeli olan 1.230 TL esas alınacaktır.

Asgari işçilik hesaplaması formülümüze göre 16.641 m2 x 1.230 TL birim maliyet= 20.468.430 TL olarak inşaat için bildirilmesi gereken asgari işçilik hesaplanacaktır. İlgili asgari işçilik tespit komisyonu kararı gereği betonarme karkas bina inşaatı için belirlenen asgari işçilik oranın yüzde dokuzdur; bu oranın yüzde yirmi beş eksiği uygulanacağı için oran 6,75 esas alınacaktır.

Dosya üzerindeki hesaplamalarda işveren faturalı işçiliklerin  hesaba alınmaması istemiş olup bu yüzden %9 olan asgari işçilik oranı %25 eksiltilerek uygulanmıştır.

Bu verilere göre işverenin  kuruma bildirilmesi gereken asgari işçilik 20.468.430 TL x%6,75 = 1.381.619,03 TL dir. İşverenin bildirdiği prime esas kazancının bu tutarın üzerinde olması halinde kurumca hiçbir kayıt ve başkaca inceleme olmaksızın işverenin borcu olmaması halinde ilişiksiz belgesi verilecektir; bu tutarın altında olması halinde kurumca eksik pirim ek tahakkuku yapılacak ve çıkan eksik primi işveren ödemesi halinde ilişkisizlik belgesi verilecektir.

ÖZEL İNŞAAT Asgari işçilik hesaplamasında binanın TOPLAM  maliyetin hesaplanması nasıl yapılmaktadır?

Özel bina inşaatlarına ilişkin bina maliyeti inşaat ruhsatı vermeye yetkili belediyeler tarafından inşaatın ruhsatnamesi üzerinde  yazılı bulunan tutar, ruhsatı yoksa sgk kurumunca ilgili ünitece hesap edilecek toplam Metrekare (yüzölçümü)  X birim maliyet bedeli nin çarpılması ile bulunacaktır.

BİNANIN MALİYETİ= TOPLAM METREKARE(YÜZÖLÇÜM) X BİRİM MALİYET BEDELİ

ÖZEL İNŞAAT Asgari işçilik hesaplamasında Bina birim maliyetinin hesaplanması nasıl yapılmaktadır;
Çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ gereğince her yıl yayınlanan ilgili tebliğin inşaat ruhsatında belirtilen inşaatın sınıf ve grubuna göre hesaplanır ve bu veriler asgari işçilik hesaplamasında kurumca esas alınmaktadır. İnşaatın niteliği dikkat alınarak inşaatın ruhsatnamesi ile çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından ilan edilen listede kayıtlı yapının sınıf ve grubunun farklı olduğu anlaşılması halinde inşaatın özellikleri kurum yetkili memurları tarafından mahallinde inceleme yapılarak işlem yapılır; bu kurum memurlarınca yapılan tespit hakkında itiraz olması halinde bu itiraz ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNA intikal ettirilir.

ÖZEL İNŞAAT İŞYERLERİNDE ASGARİ İŞÇİLİK HESAPLAMASINDA ESAS ALINACAK MALİYET BEDELLERİ HANGİ YIL BAZ ALINARAK HESAPLANIR?

  • Aynı yıl başlayıp aynı yılda biten özel bina inşaat işleri

Aynı yıl başlayıp aynı yıl biten özel inşaat işlerinde o yılda geçerli tespit edilen birim maliyet esas alınmaktadır.

  • 2012 yılında başlayıp 2017 yılında biten özel inşaat işleri

Uzun süren inşaat işlerinde inşaatın iskanı alındığı yani inşaatın tamamen bittiği yıl olan 2017 yılı baz alınarak gidilir; asgari işçilik birim maliyet hesaplamasında ise inşaatın bittiği yılın bir önceki yılı olan 2016 yılındaki birim maliyet baz alınarak hesaplama yapılır

  • İHALE KONUSU İŞLERDE ASGARİ İŞÇİLİK HESAPLAMASI NASIL YAPILMAKTADIR.

Kamu idareleri ; kamu kurum ve kuruluşları ihale mevzuatına göre yaptırılan inşaat taahhüt işlerinde işverenin teminatını geri alabilmesi için ihale makamına ilgili sgk kurumunca verilmiş olan ilişiksizlik belgesinin sunulması gerekmektedir. İlişiksizlik belgesinin verilmesi için işverenin işin yürütülmesi için gerekli olan asgari işçiliği bildirmesi ve kurumada borcunun olmaması gerekmektedir. İhale konusu inşaat taahhüt işlerinde ilişkisizlik belgesi verilebilmesi için ilgili sgk kurumunun işveren servisinde ön inceleme yapılması gerekmektedir.  Bu aşamada kurumun ön inceleme yapabilmesi için geçici kabul veya kesin kabul ihale makamı tarafından noksansız yapıldığı tarihten sonra ihale makamı tarafından işverene ödenmesi gereken kdv hariç tutar hakkediş tutarı üzerinden o iş için uygulanan asgari işçilik oranının yüzde yirmi beş eksiği uygulanır; ihale konusu işlerde asgari işçilik hesaplaması aşağıdaki formüle göre hesaplanmaktadır.

(İHALEİŞİN HAKEDİŞ KDV HARİÇ BEDELİ X İŞİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANI)- %25  

                ÖRNEK: İhale makamı 2016 YILINDA XYZ A.Ş. ne BİNA-elektrik tesisatı yapım işi olarak toplam KDV HARİÇ 4.500.000 TL bedel ile işi ihale etmiştir. XYZ A.Ş. ilgili işi 2017 yılında ilgili kuruma teslim etmiş ve ihale makamı geçici kabul ve kesin kabulü eksiksiz yapmıştır. Asgari işçilik hesaplaması şu şekilde kurum tarafından hesaplanacaktır.

                İlgili işin BİNA – elektrik tesisat asgari işçilik oranı %10 dur.

                (4.500.000 KDV HARİÇ BEDEL x %10) - %25 = 337.500 TL ilgili işveren işçilik bildirmesi gerekmektedir.

Sgk kurumu incelemesinde geçici kabul veya kesin kabulün noksansız yapıldığına dair yüklenici firmadan belgeleri isteyecek olup; ihale makamı tarafından da işin fiilen başlangıç ve bitiş tarihlerini gösterir belgeyi kurum tarafından istenebileceği de göz önüne alınması gerekmektedir, herhangi bir belge alınamadığı zaman sgk kurumu tarafından ihale makamının bildirmiş olduğu tarihler baz alınmaktadır.    

XYZ A.Ş. 337.500 TL den fazla işçilik bildirimi yaptığı takdirde sgk kurumuna herhangi bir borcu yoksa inceleme ve herhangi bir araştırma yapmadan sgk ilişkisizlik belgesi verecektir.

 Geçici kabulün yapıldığı işin noksansız yapıldığı anlamına gelmediği gibi İhale konusu işlerde geçici kabulden sonra eksik ve kusurlu işlerden dolayı sigortalı istihdam edilebileceği ; geçici kabulden sonra yapılan işlerinde asgari işçilik hesaplamalarında kurum tarafından asgari işçilik tutarına dahil edileceği belirtilmiştir.

  • İHALELİ İŞLERDE ASGARİ İŞÇİLİK HESAPLAMASINDA DİKKATE ALINACAK TUTAR NEDİR?

İhale konusu inşaat taahhüt işlerinde ihale makamı tarafından yapılan noksansız geçici veya kesin kabul tarihinden sonra ; ihale makamı tarafından belirlenen KDV HARİÇ tutar üzerinden hesaplanmaktadır.

  • İHALELİ İŞLERDE ASGARİ İŞÇİLİK HESEPLAMASINDA DİKKATE ALINAN İŞÇİLİK ORANLARI NEDİR?

ihale  konusu iş birden fazla konuyu kapsaması durumunda ihale makamı tarafından yapılan işlerin niteliği ve hakkediş tutarlarının ayrı ayrı bildirilmesi durumunda asgari işçilik oranları her bir iş için ayrı ayrı hesaplanacaktır.

 

İBRAHİM DÖNER
ibrahim@ozulinsaat.com

 

özel  inşaat  işlerinde  asgari  işçilik 

YORUMLAR