Vergi Barışı, Matrah Artırımı ve Kasa Affı

Vergi Barışı, Matrah Artırımı ve Kasa Affı
Vergi ve Mesleki Haberler A- | A+   23.10.2020 09.20

 

Bu köşeden birkaç aydır vergi barışı, SGK ve Vergi borçlarının yapılandırılması, kasa affı, matrah artırımı gibi talepleri dile getirmekteydik.

Basına yansıyan görüşmelerde kamuya olan borçların yapılandırması ile matrah ve vergi artırımı, kasa-ortaklar cari hesap düzeltmeleri, stok düzeltme gibi düzenlemeleri içeren önergelerin yer aldığı ve Bakanların uygun görüş verdiği düzenlemelerin sayın Cumhurbaşkanı’na sunulduğu ve sayın Cumhurbaşkanımızın da başta iş dünyası ve STK’lardan gelen yoğun talepler nedeniyle sıcak baktığı görülüyor.

Özellikle pandemi sürecinin de yoğun şekilde etkilediği ekonominin toparlanması için bu düzenlemeye büyük bir ihtiyaç vardı. Yaklaşık 4-5 milyon kişinin faydalanacağı ve 500 milyar TL civarındaki borcu yapılandıracak torba yasanın ekonomiye katkısı yanında kamuya da ciddi tutarlarda bir kaynak girişi sağlayacağı görülüyor.

Esasen sadece borç yapılandırması olarak öngörülen torba yasada toplumsal taleplerin önemli bir kısmını oluşturan matrah artırımı, kasa affı, ortaklar cari hesap düzeltmeleri, stok düzeltme gibi konular eklenerek İşsizlik Sigortası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (Torba Kanun) ile kapsamlı bir vergi ve SGK barışı getirilecek gibi görünüyor.

Önceki vergi barışı düzenlemelerinde olduğu gibi vergi ve vergi cezaları, idari para cezaları, trafik para cezaları, ecrimisil ile öğrenim ve katkı kredisi gibi bazı kamu alacakları, gümrük vergileri, sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, Belediyelerin idari para cezaları ile su, atık su, katı atık ücreti alacakları, büyükşehir belediyelerinin katı atık ücreti alacakları ile büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme cezası ve gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gibi fer’i alacaklar yapılandırma kapsamına alınacak.

500 milyar TL civarındaki borcun yeniden yapılandırılmasında pandemiden dolayı yaşanan olumsuzlukların ödeme planlarını etkilememesi için ilk altı aylık bir ödemesizlik süresi ve sonrasında 60–72 aylık uzun bir taksitle ödeme imkanı getirilecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlayan ve kısa bir süre içinde TBMM Genel Kurulu’na gelmesi beklenen Torba Yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte kasa ve stok affı, matrah artırımı ile önemli avantajlar sağlanacak, bu mükellefler için ilgili dönemlerde vergi incelemeleri ve tarhiyat yapılmayacak.

Kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar hesapları geçmiş vergi barışlarında olduğu gibi yüzde 3 ödenerek düzeltilecek.

Matrah artırımı işletmelere bir nevi güvence sağlıyor. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri; yıllık beyannamelerinde beyan ettikleri matrahlarını, torba kanunla belirlenecek 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 matrah artırım oranlarından az olmamak üzere artıracaklardır.

Matrah ve vergi artırımı düzenlemesi 2015-2019 yılları için geçerli olacak. Bu artırımların 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin olarak gelir ve kurumlar vergisi ile KDV ve bazı gelir ve kurumlar vergisi stopajları için yapılması düşünülüyor.

Matrah artırımında bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacaktır.

Torba Kanunun yasalaşması sonrasında faaliyetlerini vergi dairesinin bilgisi dışında bırakan veya hiç beyanname vermeyen ya da zarar beyan eden gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükellefleri asgari matrahlardan az olmamak üzere matrah artırımında bulunabilecekler.

Matrah artırımında bulunulan yıl için daha sonra vergi incelemesi ve cezalı tarhiyat yapılmayacak. Artırımında bulunulan yıllara ait zararların yüzde 50’si silinecek.

Yapılacak düzenleme ile işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan mallar, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların fiili duruma uygun hale getirilmesi imkânı sağlanacak.

Kaynak: Doç. Dr. Resul Kurt - https://www.star.com.tr/

.

Son Güncelleme: 23.10.2020 09:20
 

YORUMLAR

Trend Haberler